Levering voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden – Kussen Allure

1. Definities

Wouters Woonmeubelen: de eenmanszaak Wouters Woonmeubelen, t.h.o.d.n. Wouters Woonmeubelen enerzijds en een dealervestiging mede handelend als Kussen Allure anderzijds.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Wouters Woonmeubelen wordt gesloten.

: de natuurlijke of rechtspersoon via wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Wouters Woonmeubelen wordt gesloten.

en diensten: alle producten en diensten van Wouters Woonmeubelen, waaronder kussens, meubilair, matrassen en accessoires.

: iedere door Opdrachtgever aan Wouters Woonmeubelen gegeven opdracht tot het leveren van producten en diensten.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Wouters Woonmeubelen en Opdrachtgever tot koop en verkoop van producten en diensten.

Op afstand gesloten overeenkomst: de Overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Partijen: Wouters Woonmeubelen en Opdrachtgever gezamenlijk.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan tussen Partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn de Voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, Opdracht of Overeenkomst van of met Wouters Woonmeubelen.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij door Wouters Woonmeubelen uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.

Indien en voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van toepassing. Wouters Woonmeubelen heeft het recht om ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) (een) nieuwe bepaling(en) daarvoor in de plaats te stellen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

3. Aanbieding en acceptatie

Alle aanbiedingen door of vanwege Wouters Woonmeubelen gedaan zijn vrijblijvend. Zij binden Wouters Woonmeubelen niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij anders schriftelijk door Wouters Woonmeubelen vermeld.

Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens zoals, doch niet beperkt tot, prijslijsten, berekeningen, catalogi en dergelijke, blijven te allen tijde eigendom van Wouters Woonmeubelen en dienen op eerste verzoek van Wouters Woonmeubelen te worden teruggezonden. De kosten voor terugzending zijn voor rekening van Opdrachtgever.

De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra Wouters Woonmeubelen de geplaatste Order(s) schriftelijk of via elektronische weg heeft aanvaard of een begin met de uitvoering daarvan heeft maakt. Wouters Woonmeubelen is gerechtigd (een) Order(s) te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van Producten en diensten te verbinden.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen namens Wouters Woonmeubelen gedaan, binden Wouters Woonmeubelen slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Wouters Woonmeubelen zijn bevestigd.

Levering en leveringstijd.

4.1 Levering van Producten en diensten geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst tussen Wouters Woonmeubelen en Opdrachtgever. Doorgaans zal de levering binnen 21 (eenentwintig) werkdagen plaatsvinden. Deze termijn, of een afwijkende door Wouters Woonmeubelen gemelde levertermijn, wordt zoveel als mogelijk in acht genomen. Desondanks is de termijn niet meer dan indicatief en betreft het geen fatale termijn.

4.2 Indien Wouters Woonmeubelen de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, zal Wouters Woonmeubelen Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever is in dat geval niet bevoegd de betaling op te schorten.

4.3 In geval van een op afstand gesloten overeenkomst dient Wouters woonmeubelen, wanneer hij producten en diensten niet kan leveren, opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever heeft in dat geval recht op kosteloze teruggave van het door Opdrachtgever aan Wouters Woonmeubelen betaalde. Wouters Woonmeubelen zal het door Opdrachtgever betaalde binnen dertig dagen na het op de hoogte stellen van Opdrachtgever van het niet kunnen leveren van Producten en diensten, aan Opdrachtgever voldoen.

5. Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

6. Betalingsvoorwaarden.

6.1 Betaling dient te geschieden bij plaatsen oreder. De datum van creditering van de bankrekening van Wouters Woonmeubelen geldt als datum van betaling.

6.2. Betaling door Opdrachtgever dient uitsluitend te geschieden op een door Wouters Woonmeubelen aangegeven wijze en op een door Wouters Woonmeubelen aan te wijzen bankrekening, in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

6.3. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Opdrachtgever is in dat geval het factuurbedrag inclusief een vermeerdering van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van € 45,-) verschuldigd. Indien Opdrachtgever niet binnen de nadere termijn het factuurbedrag inclusief de vermeerdering heeft betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.4 Indien enig verschuldigd bedrag na het in verzuim zijn van Opdrachtgever niet door Opdrachtgever aan Wouters Woonmeubelen wordt voldaan, is Wouters Woonmeubelen gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. De vordering zal alsdan met 19% (met een minimum van € 45,-) worden vermeerderd.

7. Eigendomsvoorbehoud.

7.1 Geleverde Producten en diensten blijven eigendom van Wouters Woonmeubelen tot het moment dat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan alle verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst of Order, met inbegrip van eventuele schadevergoeding, kosten, rente en dergelijke.

7.2 Wouters Woonmeubelen is gerechtigd Producten terstond terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen zoals bedoeld in artikel 7.1. Opdrachtgever zal daaraan alle medewerking verlenen. Opdrachtgever verleent Wouters Woonmeubelen reeds nu voor alsdan machtiging om ten behoeve daarvan de bij of voor Opdrachtgever in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van Producten komen voor rekening van Opdrachtgever. Wouters Woonmeubelen is eveneens gerechtigd eventuele schade aan Producten op Opdrachtgever te verhalen of eventuele waardevermindering van Producten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Gedurende de periode zoals bedoeld in artikel 7.1, is het Opdrachtgever verboden Producten te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze uit zijn macht te brengen. Voorts is Opdrachtgever verplicht Producten gedurende deze periode afdoende te verzekeren.,/p>

7.4 Indien derden rechten op door Wouters Woonmeubelen onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten doen gelden of Opdrachtgever weet dat derden voornemens zijn rechten op voornoemde Producten te doen gelden, zal Opdrachtgever Wouters Woonmeubelen hiervan terstond schriftelijk op de hoogte stellen.

8. Intellectuele eigendomsrechten.

8.1 Alle door Wouters Woonmeubelen verstrekte gegevens mogen uitsluitend door Opdrachtgever worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

8.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan aanduidingen over rechten van intellectueel eigendom op/in de door Wouters Woonmeubelen geleverde Producten te verwijderen en/of te wijzigen.

8.3 Het is Opdrachtgever verboden materiaal, waaronder afbeeldingen en tekeningen, waarop een intellectueel eigendomsrecht rust op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken en te exploiteren zonder schriftelijke toestemming van Wouters Woonmeubelen.

9. Aansprakelijkheid

Wouters Woonmeubelen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan Wouters Woonmeubelen heeft verstrekt.

Wouters Woonmeubelen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder:

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van die schade,

b. de eventuele redelijke gemaakte kosten ter voorkoming of beperking van die schade.

9.3 Wouters Woonmeubelen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gederfde winst.

9.4 Indien Wouters Woonmeubelen aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Wouters Woonmeubelen beperkt tot de factuurwaarde van de Order, althans tot dat gedeelte van de Order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.4, is de aansprakelijkheid van Wouters Woonmeubelen beperkt tot het bedrag waarvoor Wouters Woonmeubelen is verzekerd.

9.6 De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid van Wouters Woonmeubelen op grond van dwingend recht onverlet.

9.7 Opdrachtgever vrijwaart Wouters Woonmeubelen voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Producten en diensten door Opdrachtgever.

9.8. Indien Opdrachtgever wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever niet direct schriftelijk aan Wouters Woonmeubelen mededeelt, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Wouters Woonmeubelen als gevolg daarvan lijdt.

9.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Wouters Woonmeubelen gelden niet, indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Wouters Woonmeubelen.

10. Garantie en Reclame

10.1 Wouters Woonmeubelen verstrekt ter zake van geleverde Producten en diensten dezelfde en dus geen verdergaande garantie aan Opdrachtgever als de bij Producten en diensten gevoegde garantiebepalingen.

10.2 Opdrachtgever is verplicht om bij aflevering van Producten te onderzoeken of deze deugdelijk en onbeschadigd zijn.

10.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van Producten en diensten en/of verpakking die bij de levering geconstateerd (kunnen) worden, dient Opdrachtgever op de leveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer door Wouters Woonmeubelen in behandeling worden genomen. De administratie van Wouters Woonmeubelen is in dit verband beslissend. Bovendien dienen alle klachten met betrekking tot direct zichtbare gebreken binnen twee maanden dagen na constatering van de gebreken schriftelijk bij Wouters Woonmeubelen te worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de gebreken.

10.4 Alle klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken dienen binnen twee maanden, vanaf het moment dat zulke gebreken ontdekt worden of redelijkerwijs ontdekt hadden moeten worden, schriftelijk bij Wouters Woonmeubelen te worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de gebreken.

10.5 Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Wouters Woonmeubelen te worden gemeld.

10.6 Na verloop van genoemde termijnen zullen Producten en diensten geacht worden in goede staat door Opdrachtgever te zijn ontvangen. Bovendien vervalt het recht van Opdrachtgever tot klagen en worden klachten door Wouters Woonmeubelen niet meer in behandeling genomen.

11. Ontbinding/ opschorting/opzegging overeenkomst.

11.1 Onverminderd de overige rechten van Wouters Woonmeubelen, is Wouters Woonmeubelen zonder enige ingebrekestelling en zonder enige verplichting tot schadevergoeding gerechtigd de Overeenkomst en/of Order geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op te zeggen, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

a. Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Wouters Woonmeubelen uit de Overeenkomst voldoet, ook indien dit niet aan haar is toe te rekenen;

b. Wouters Woonmeubelen omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar goede grond geven te vrezen dat Koper haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;

c. in geval van toepasselijkheid van de wet schuldsanering natuurlijke personen of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of een verzoek daartoe;

d. indien behoorlijke nakoming door Wouters Woonmeubelen (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk of blijvend onmogelijk is, ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet aan Wouters Woonmeubelen zijn toe te rekenen. Wouters Woonmeubelen is in de in artikel 11. sub a tot en met c genoemde gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

11.2 In geval van een op afstand gesloten overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van Producten en diensten zonder opgave van redenen de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever heeft in dat geval recht op kosteloze teruggave van het door Opdrachtgever aan Wouters Woonmeubelen betaalde. Wouters Woonmeubelen zal het door Opdrachtgever betaalde binnen dertig dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan Opdrachtgever voldoen.

Dit artikel is niet van toepassing indien de koop op afstand betrekking heeft op Producten en diensten die

a. zijn tot stand gebracht volgens specificaties van Opdrachtgever;

b. duidelijk persoonlijk van aard zijn; of

c. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

12. Geschillenregeling en toepasselijk recht.

12.1 Op de aanbieding van Producten en diensten, Orders, de Overeenkomst, de Voorwaarden en alle andere hiermee verbandhoudende rechtsbetrekkingen tussen Wouters Woonmeubelen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12.2 De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die ontstaan tussen Wouters Woonmeubelen en Opdrachtgever voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) Orders, de Overeenkomst, de Voorwaarden en alle andere hiermee verbandhoudende rechtsbetrekkingen, kennis te nemen.

12.3 Wouterswoonmeubelen, Kussenallure is ten alle tijden bevoegd om het product te mogen aanpassen na behoren. Dit na een geconstateerde fout die door Kussenallure is gemaakt.